ستاد هماهنگی فعایتهای مهدوی

اساسنامه ستاد مهدویت

1400/02/24

پی گیری جهت تصویب اساسنامه ستاد در شورای انقلاب فرهنگی