ستاد هماهنگی فعایتهای مهدوی

اساسنامه ستاد مهدویت

1400/06/31

پی گیری جهت تصویب اساسنامه ستاد در شورای انقلاب فرهنگی