ستاد هماهنگی فعایتهای مهدوی

جشن نیمه شعبان

1400/06/31

برگزاری همایش تجلیل از برگزارکنندگان جشن های نیمه شعبان