ستاد هماهنگی فعایتهای مهدوی

جشن نیمه شعبان

1400/02/24

برگزاری همایش تجلیل از برگزارکنندگان جشن های نیمه شعبان