ستاد هماهنگی فعایتهای مهدوی
شاخصه های زندگی مهدوی
2016-04-12
جامعه ای می تواند زمینه ساز ظهور باشد كه از اعتقادات صحیح سیراب شده و افراد آن در پی انجام وظایف و تكالیف خود باشند، در هر سمت و جایگاه اجتماعی كه باشند. اساس این جایگاهها خانواده می باشد كه در صورت عمل به وظایف اساسی در این نهاد، جامعه ایده آل و آرمانی به وجود خواهد آمد و چنین جامعه ای توانایی یاری امام خود را خواهد داشت
پاسخ :

از به اشتراک گذاشتن پیشنهاد شما تشکر میکنیم!