ستاد هماهنگی فعایتهای مهدوی

جشنواره ملی "پژوهشهای کلامی در حوزه مهدویت"

1399/12/28

جشنواره ملی "پژوهشهای کلامی در حوزه مهدویت"

دفتر مرکزی