ستاد هماهنگی فعایتهای مهدوی

حاج قاسم قهرمان

1399/10/04


اولین کتاب سرگرمی در رابطه با سردار سلیمانی با رویکرد مهدویت چاپ شد.

دفتر مرکزی