ستاد هماهنگی فعایتهای مهدوی

اطلاعیه

1399/07/02

با رایزنی مسؤولین امر و با توجه به ضرورت پرداختن تخصصی به گام دوم انقلاب دو گرایش مهدویت و تمدن نوین اسلامی و مهدویت و آینده پژوهی در مقطع سطح 4 در شورای علمی مرکز تخصصی مهدویت مورد بررسی قرار گرفت. و نور امیدی در راه اندازی این گرایش دمیده شد

دفتر مرکزی