ستاد هماهنگی فعایتهای مهدوی

جان و جانان ( ‏امام زمان (عج) از نگاه امام خميني (ره)

1399/03/13

 جان و جانان ( ‏امام زمان (عجاز نگاه امام خميني (ره)  

 مرتضي نائيني 

با سلام و درود به پيشگاه مقدس مولود نيمهي شعبان و آخرين ذخيرهي امامت، حضرت بقيّة اللَّه - ارواحنا فداه - و يگانه دادگستر ابدي و بزرگ پرچمدار رهايي انسان از قيود ظلم و ستم استكبارسلام بر او و سلام بر منتظران واقعي اوسلام بر غيبت و ظهور او و سلام بر آنان كه ظهورش را با حقيقت درك ميكنند و از جام هدايت و معرفت او لبريز ميشوند.(2)

1. بقيّة اللَّه؛ انسان كامل

ميگويندوالعصر ان الانسان لفي خسرعصر، انسان كامل است، امام زمان(عاست؛ يعني عصارهي همهي موجوداتقسم به عصارهي همهي موجودات؛ يعني قسم به انسان كامل.(3)

عصر، هم محتمل است كه در اين زمان حضرت مهدي(عباشد يا انسان كامل باشد كه مصداق بزرگش رسول اكرمصلي الله عليه وآله وسلم و ائمه هديعليهم السلام و در عصر ما حضرت مهدي(عاستقسم به عصارهي موجودات عصر، فشردهي موجودات، آنكه فشردهي همهي عوالم استيك نسخه است، نسخهي تمام عالمهمهي عالم در اين موجود، در اين انسان كامل عصاره شده است و خدا به اين عصاره قسم ميخورد.(4)

حضرت مهدي(ع)، ابعاد مختلفه دارد كه آنچه كه براي بشر واقع شده است، بعض ابعاد اوست.(5)

پيغمبر ميخواست همهي مردم را علي بن ابي طالب(عكند، ولي نميشد و اگر بعثت، هيچ ثمرهاي نداشت الاّ وجود علي بن ابيطالب(عو وجود امام زمان(ع)، اين هم توفيق بسيار بزرگي بوداگر خداي تبارك و تعالي، پيغمبر را مبعوث ميكرد براي ساختن يك چنين انسانهاي كامل، سزاوار بودلكن آن ها ميخواستند كه همه، آن طوري بشوند، آن توفيق حاصل نشد.(6)

ماه شعبان، شب نيمهي شعبان دارد كه تالي ليلة القدر استماه رمضان، مبارك است، براي اين كه ليلة القدر داردو ماه شعبان، مبارك است براي اين كه نيمهي شعبان داردماه رمضان مبارك است، براي اين كه نزول وحي در او شده است يا به عبارت ديگر؛ معنويت رسول خدا،صلي الله عليه وآله وحي را نازل كرده استو ماه شعبان معظم است براي اين كه ماه ادامهي همان معنويات ماه رمضان استاين ماه مبارك رمضان، جلوهي ليلة القدر است كه تمام حقايق و معاني در او جمع استو ماه شعبان، ماه امامان است كه ادامهي همان استدر ماه مبارك رمضان، مقام رسول اكرمصلي الله عليه وآله وسلم به ولايت كلي الهي، بالاصالة تمام بركات را در اين جهان بسط داده است و ماه شعبان، كه ماه امامان است، به بركت ولايت مطلقه، به تبع رسول اللَّهصلي الله عليه وآله وسلم همان معاني را ادامه ميدهد...

همان طوري كه رسول اكرمصلي الله عليه وآله وسلم به حسب واقع، حاكم بر جميع موجودات است، حضرت مهدي(عنيز، همان طور حاكم بر جميع موجودات استآن، خاتم رسل است و اين، خاتم ولايتآن، خاتم ولايت كلي بالاصالة است و اين، خاتم ولايت كلي به تبعيت است.(7)

ماه مبارك رمضان كه ماهي مبارك است، ممكن است براي اين باشد كه ماهي است كه وليّ اعظم، يعني رسول خداصلي الله عليه وآله وسلم واصل شده و بعد از وصول، ملايكه