ستاد هماهنگی فعایتهای مهدوی

بحران کرونا

1399/02/31

شیوع بحران کرونا و تبعات آن از جمله قرنطینه زیستی، وضعیت ویژه ای بر جوامع انسانی و همچنین جهان

اسلام ایجاد کرده است که تاکنون در تاریخ جوامع بشری سابقه نداشته است. تعطیلی های گسترده اجتماعی و

اقتصادی و فرهنگی، دامنه اش به تعطیلی گسترده مراسم های دینی در بیشتر مناطق جهان کشیده شد. و بدنبال

آن موج گسترده ای از شبهات فکری و پرسش های کلامی و اخلاقی و فقهی و ... ناشی از آن در جوامع دینی

منتشر گردید.

ناظر به مسائل فکری نوپدید ناشی از بحران کرونا، نهادها و موسسات حوزوی ناظر به رسالت مرزبانی از دین

وارد عرصه پاسخ گویی به شبهات و یا ارائه دیدگاه های علمی و عالمانه شدند. در این راستا «مرکز مشاوره و خدمات پژوهشی» حوزه علمیه هماهنگ با دیگر نهادهای حوزوی و ناظر به ماموریت راهبری پژوهش های مرکز مشاوره و  خدمات پژوهشی علمی حوزوی دو اقدام علمی با قید فوریت را انجام داد:

 

دفتر مرکزی