ستاد هماهنگی فعایتهای مهدوی

برگزاری جلسه کمیته اربعین

1395/08/27

اولین جلسه با حضور اعضا در تاریخ 8/6/95در مرکز تخصصی مهدویت برگزار شد

دستور جلسه

برنامه ریزی برای اربعین با محوریت عهد ورویکرد معرفت وشناخت حضرت

دفتر مرکزی