ستاد هماهنگی فعایتهای مهدوی

۱۹ فروردین، روز شرف الشمس

777/01/0-1123

شرف الشمس شروطی دارد. اینکه در ساعات مشخصی از روز نوزدهم برج حمل نوشته شود و به نام کسی باشد که قرار است از آن دائما استفاده کند. به همین دلیل است که بین شرف الشمس‌هایی که در بازار فروخته می‌شوند نمونه غیر اصل زیاد است.

دفتر مرکزی